Changing & Return

นโยบาย การรับเปลี่ยนและคืนสินค้า

 

     การรับเปลี่ยนสินค้า จะเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุดเสียหายจากทาง MARON และกรณีที่ไซส์ของแหวนที่ท่านได้รับไม่สามารถสวมใส่ได้ ( เงื่อนไขและนโยบายการเปลี่ยนไซส์แหวน )

ทาง MARON ไม่มีนโยบายในการรับคืนสินค้า

เงื่อนไข และ นโยบาย การเปลี่ยนไซส์แหวน ( ภายใน 7 วัน )

     เมื่อผู้ซื้อสินค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่า ขนาดของแหวนที่ได้สั่งจากทางเราไป ไม่พอดีกับนิ้วของท่าน ให้แจ้งกลับมาทาง MARON ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับของ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์และใบรับรองสินค้า (Certificate card)

     เมื่อทางเราได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าแล้ว สินค้าอยู่ในความสมบูรณ์ทุกประการ ทางเราจะทำการเปลี่ยนไซส์แหวนของท่าน พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและรหัสพัสดุ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เราได้รับสินค้าจากท่าน

     โดยค่าจัดส่งพัสดุ ( EMS ) ทางลูกค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด ( 50บาท )  ซึ่งจะส่งมาพร้อมกับสินค้าที่จะทำการเปลี่ยนไซส์ โดยการเปลี่ยนไซส์แหวนทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนไซส์แหวนได้ 1 ครั้งต่อวงเท่านั้น